Connexions d'un ordinador

external image 18433-Clipart-Illustration-Of-An-Orange-Businessman-Standing-Beside-A-Rotary-Card-File-With-Blank-Index-Cards.jpg

(Font: http://aeiblanquerna2010.wikispaces.com)

Els ordinadors personals tenen avui dia una gran varietat de disseny, però segueixen una pauta
aproximadament estàndar en les connexions del seu panell posterior. Agafarem la part posterior d'una semitorre

parte_trasera_ordenador.jpg
parte_trasera_ordenador.jpg

per diferenciar els diferents ports i connexions de que disposa:
 • A la part superior tenim la reixeta de la font d'alimentació amb la connexió pel cable de corrent. Habitualment, aquesta entrada de c o rrent porta un adaptador petit p er regular l'entrada a 220 volts o a 125 volts. Al nostre país, la majoria de subministrament elèctric és ja de 220 Volts, per la qual cosa aquest interruptor no s'ha de tocar mai.
 • La reixeta rodona que acostuma a estar sota la font d'alimentació és una reixeta de ventilació del contingut de la caixa. Al darrere hi ha u
n ventilador que fa circular l'ai re per tal de refrigerar els circuits interns.
 • La placa vertical de connexions del costat, conté els ports i connexions que l'ordinador té integrats a la placa base de l'ordinador. Això vol dir que s'ha de tenir força cura amb aquestes connexions, perquè si es trenquen pot significar una avaria molt greu ( s'hauria de canviar la plac
a sencera).
 • A la part de sota i en disposició horitzontal, tenim primer les connexions de la targeta gràfica, que és una targeta d'expansió inserida a la placa base de l'ordinador. Aquesta targeta té sortide analògiques per monitors antics(VGA), una sortida de vídeo digital per monitors moderns (DVI), i una altra per connectar l'ordinador a una televisió o un vídeo amb entrada S-VHS.
 • I finalment, a una altra ranura d'expansió de la placa base, podem trobar una placa PCI com a ampliació de ports o connexions per am pliar les possibilitats del nostre ordinador. Pot ser una targeta de ràdio, de connexió wiffi, etc. En aquest cas, és una ampliació de ports USB (dels quals, la placa base ja té integrats com a mínim quatre a la part posterior de l'ordinador).

Connexions integrades a la placa


connexions_integrades_placa.jpg
connexions_integrades_placa.jpg

 1. Port del ratolí i del teclat. El port del ratolí de color verd és de tipus minidin. El del teclat ( de color morat) és també minidin, encara que de vegades reb el nom de "compatible PS/2", per ser aquest moldel de PC d'IBM, el primer que va incorporar aquesta connexió.
 2. Port sèrie. Fa servir connectors tipus D-9 Normalment es fa serviramb el terme "COM" ( derivat de comunicacions) seguit de un número per designar un port sèrie ( per exemple COM1, COM2, etc). Permet velocitats de fins a 115,2 Kbps. No potot enviar més d'un bit de informació de manera simultània. Aquesta velocitat és massa baixa, però és acceptable pels ratolins i per altres dispositius de baixa velocitat com els mòdems.
 3. Port paral.lel. ·Es fa servir principalment per impressores. Normalment es fa servir el terme LPT ( impressora en línia) més un número per designar un port paral.lel ( per exemple LPT1). Aquest tipus de port pot enviar més d'un bit d'informació simultàniament gràcies a vuit cables en paral.lel.
 4. RCA vídeo. Aquest connector porta la senyal de vídeo compost . Sol ser de color groc per distingir-lo dels RCA de so. La qualitat del vídeo no és la òptima, ja que la informació s'envia amb una senyal anal.lògica.
 5. USB (Universal Serial Bus). Aquesta connexió té la característica PnP (Plug and Play) i la facilitat de connexió " en calent", es a dir, que es poden connectar o descpmmectar perifèrics sense necessitat de reiniciar l'ordinador. El bus USB permet la connexió de 127 dispositius com a màxim.
 6. El primer dispositiu USB va ser el USB 1.1, amb una velocitat de transferència de 12 Mbps, després va sorgir una millora considerable que va ser l'actual USB 2.0, amb una velocitat de transferència de 480 Mbps. Hi ha dispositius que per les seves característiques són lents, i no necessiten una transferència de dades tan gran: el teclat, el ratolí, etc.
 7. Connectors Audio. El connector verd és on es connecten els altaveus normals, el vermell per al micròfon i el blau és per l'entrada de línia, que es connecta a la sortida d'audio de la targeta de TV per a poder escoltar-la o a cualsevol font de so que volguem digitalitzar ( cassets, vinils, etc), o reproduir a l'ordinador ( CD, taula de so, etc).

Una de les connexions que normalment està integrada a la placa base (a la imatge, sobre els portos USB), és la connexió RJ45 o connexió de xarxa estandar. Aquest port ens servirà per connectar l'ordinador a una xarxa d'area local (amb altres ordinadors) o bé a la xarxa d'Internet mitjançant un enrutador ( conegut com router). Porta uns indicadors per informar-nos si la connexió a la xarxa és adequada o no. (com sempre, el color verd vol dir que estem connectats a una xarxa ben sincronitzada)
external image c13em7.jpg
external image c13em7.jpg

Un altre port important que també inclouent alguns ordinadors ( no tots), és un port de comunicacions 50 vegades més ràpid que l'USB, el port Fire-wire, que normalment es fa servir per connexions d'alta velocitat com les connexions amb perifèrics de vídeo.
external image Firewire_6_pin_port.jpg
external image Firewire_6_pin_port.jpgTipus de cablejat i de connectors d'un PC

Connectors interns de dades

Hi ha diferents tipus de cables interns del PC en funció de la funció que tenen:
 • Cables de dades, que connecten les unitats d'emmagatzematge i lectura de dades com les disqueteres, els discs durs, els lectors/gravadors de DVD o deBLue Ray:
  • Cable de disquetera (FDD), que connecta aquesta amb la placa base. Té 3 terminals i 34 fils.


 • external image moz-screenshot-1.png
  external image moz-screenshot-1.png
  external image fdd-cable.jpg
  external image fdd-cable.jpg
  external image fdd-cable_rd.jpg
  external image fdd-cable_rd.jpg
  • Cable IDE de 40 fils, que també connecta la disquetera amb la placa base.També anomenat Faixa ATA 33/66, en referència a la mojor velocitat de transferència de dades que pot suportar.


external image cable_ata_40.jpg
external image cable_ata_40.jpg • Cable IDE 80, que connecta el model de disc dur amb connexió IDE ( el mascle del connector que es veu a la imatge). També es coneix com faixa 100/133, i normalment té tres connectors que tenen un ordre per connectar dos discs durs o unitats DVD/CD simultàniament, de manera que en un sol cable ( que va a parar a una de les dues connexions IDE de la placa, hem d'alternan la configuració dels dos dispositus: un fa de unitat Master, i l'altre fa d'unitat Esclau:


external image cable_ata_80.jpg
external image cable_ata_80.jpg
external image cable_ata_80rd.jpg
external image cable_ata_80rd.jpg


Blau.- L'extrem blau es connecta al port IDE de la placa base.
Gris.- Al centre el dispositiu ESCLAU.
Negro.- A l'altre extrem el dispositiu MASTER

 • Cable SATA: les unitats SATA ( discs durs, unitats de DVD, etc), fan servir un tipus específic de cable de dades. Aquests cables estan més apantallats i soporten velocitats molt més altes que els IDE . Una diferència important, és que aquestes connexions són connexions PUNT A PUNT, es a dir, que ens fa falta un cable per a cada dispositiu.

Connexió elèctrica
Connexió elèctrica

Connexió elèctrica
external image cable_sata1.jpg
external image cable_sata1.jpg

Connectors interns elèctrics

 • Connector ATX:

external image atx_20.jpg
external image atx_20.jpg
external image atx_24.jpg
external image atx_24.jpg

A l'esquerra hi ha un connector de 20 pins, més antic, i a la dreta el connector actual de 24 pins que incorporen les fonts d'alimentació ( en aquest cas, es poden separar els darrers 4 pins per alimentar plaques antigues)

És el connector que connecta la font d'alimentació del PC amb la placa base, i està encarregat de subministrar-li alimentació elèctrica a ella i als components que s'alimenten mitjançant les seves connexions.

La versió actual d'ATX, incorpora més diversitat de connectors elèctrics, relacionats amb l'alimentació de dispositius SATA, targetes gràfiques i dispositius PCI interns ( targetes insertades a la placa base que incorporen funcions concretes i necessiten alimentació elèctrica directa de la font d'alimentació):
external image Conector_atx_4.jpg
external image Conector_atx_4.jpg
external image alimentacion_sata.jpg
external image alimentacion_sata.jpg
external image alimentacion_sli.jpg
external image alimentacion_sli.jpg

D'esquerra a dreta, connectors d'alimentació de 4 i 6 pins de 12 volts, de tàrgetes gràfiques PCIe i d'alimentació SATA.

 • Molex d'alimentació:

external image molex.jpg
external image molex.jpg
external image molex-fdd-4pin.jpg
external image molex-fdd-4pin.jpg

D'esquerra a dreta: molex per discs IDE i unitats òptiques, i connector per una disquetera de 3 1/4 '

Els Molex són els connectors elèctrics que surten de la font d'alimentació del PC per aportar energia alsdispositius IDE. La distribució de funcions dels 4 cables és la següent:

Vermell - Alimentació 12 v.
Negre - Massa (GND).
Negre - Massa (GND).
Groc - Alimentació 5 v.

Hi ha multiplicadors de molex i adaptadores molex-SATA:
external image molex_x2.jpg
external image molex_x2.jpg
external image molex_sata.jpg
external image molex_sata.jpg
Cablejat i Connectors externs

Cables USB:


external image cable_usb_lg.jpg
external image cable_usb_lg.jpg
external image cable-usb-ab.jpg
external image cable-usb-ab.jpg

Esquerra, cable USB. A la dreta, connectors tipus A i B.

Els cables USB es fan servir cada vegada més en connexions exteriors. Tenen 4 contactes distribuits de la següent manera:
Contacte 1.- Tensió 5 volts.
Contacte 2.- Datdes -.
Contacte 3.- Dades +.
Contacte 4.- Massa (GND).

El fet que aportin tensió elèctrica als perifèrics, fa necessària una especial atenció a l'hora de fer les connexions. Una connexió mal feta, podria fer malbé la placa base o el perifèric connectat.
No és recomanable fer servir cables USB de més de 5 metres, i a partir de 3 metres, pot haver dificultats en la transferència de les dades. Els cables amb xarxa d'apantallament són molt més fiables.

Els connectors més estàndar són del tipus A ( dibuix superior), i els trobem a la placa base i a dispositius tipus Hub.
Els dispositius tipus B, s'utilitzen a perifèrics com impressores, discs externs, escàners, etc.

Mini USB
Mini USB

Mini USB


El connector Mini USB, es fa servir per dispositius USB de tamany reduït, com càmeres fotogràfiques i de vídeo, reproductors d'audio MP3, etc.
Los conectores USB admiten hasta un máximo de 127 dispositivos.

Però la competitivitat comercial, ha fet aparèixer altres tipus de connexions USB físicament diferents i específiques d'una marca, per la qual cosa, hi ha perifèrics que requereixen un tipus de connexió i calblejat USB diferent a l'estàndar i específic per la marca comercial concreta.. Aquest aspecte és molt important a l'hora d'adquirir material per l'escola, ja que ens podem trobar, per exemple, 3 càmeres fotogràfiques que necessiten tres sistemes de connexió diferents per transferir les dades a l'ordinado.

Cables IEEE1394 (Firewire):


external image cable_ieee1394.jpg
external image cable_ieee1394.jpg
Aquesta connexió és molt més ràpida. El model estàndar (Firewire 400), ofereix una velocitat superior i més estable que la USB, amb un voltatge de surtida també superior: de 25 a 30 volts.
Hi ha dos tipus de connexions IEEE 1394 dintre de l'estàndar Firewire 400: les de 4 contactes i les de 6 contactes. La principal diferència entre un i l'altre, és que el de 4 contactes s'utilitza en aquells dispositius que no necessiten alimentar-se elèctricament mitjançant el port IEEE 1394,
Existe un segundo estándar Firewire, llamado Firewire 800 (o IEEE 1394b), que suporta una veloctat de transmissió de 800Mbps, el doble que l'estàndar Firewire 400.


external image cable_ieee1394_9.jpg
external image cable_ieee1394_9.jpg

Connectors IEEE 1394 de 9 contactes

En tots los casos, el número máxim de dispositius connectats es de 63, amb una distància màxima de cable de 4,5 metres.
Una característica dels connectors Firewire és que són compatibles amb Macintosh, amb la qual cosa podem tenir connectada, per exemple, una càmera o un escàner simultàniament a un PC i a un Mac.

Cables PS/2:


external image cable_ps2.jpg
external image cable_ps2.jpg

Connectors PS/2 mascle i femella.

Els cables amb connectors PS/2 són utilitzats per al teclat i pel ratolí. Normalment, els connectors estan marcats en color violeta pel teclat, i en verd pel ratolí.

Cables UTP (RJ-45):


external image cable_rj45.jpg
external image cable_rj45.jpg

Cable UTP amb els seus connectors RJ-45.

S'utilitzen en connexions de xarxa, ja sigui una xarxa d'àrea local entre diferents equips, o bé la xarxa d'Internet mitjançant un router.
Poden ser de dos tipus en funció del tipus de connexió que poden fer:
 • Plans: els dos connectors del cable tenen la mateixa seqüència de colors, i connecten cada equip amb un enrutador o amb un commutador (swich o hub) per poder fer xarxa amb els altres equips.
 • Creuats: els dos connectors del cable tenen intercanviats les línies d'entrada i sortida de dades, amb la qual cosa un cable com aquest ens permet connectar directament dos equips sense passar per un commutador de xarxa.

En funció de la qualitat del cable, hi ha diferents categories anomenades C6,C5,C4, etc. Tots tenen en comú en el interior 4 parells de cables trenats i diferenciats per colors, i en tots els casos, la longitud màxima que pot tenir un cable és de 100 metres.

En alguns casos, és possible que a l'escola necessitem cables de mides concretes per connectar impressores, fotocopiadores o ordinadors a la xarxa. Normalment hi ha a tots els centres un servei de manteniment informàtic, amb una eina adequada, nosaltres mateixos podem fabricar-nos un cable molt fàcilment en pocs minuts. Per això, necessitarem connectors RJ-45, cable de xarxa, i una grimpadora de terminals RJ-45 que no sol ser molt cara:
external image moz-screenshot-2.png
external image moz-screenshot-2.png
external image moz-screenshot-3.png
external image moz-screenshot-3.png

http://www.adsltodo.com/uploads/2007/03/031507-2037-comoconstru1.jpg
http://www.adsltodo.com/uploads/2007/03/031507-2037-comoconstru1.jpg

http://www.adsltodo.com/uploads/2007/03/031507-2037-comoconstru1.jpg
external image CRG3050CAT5.jpg
external image CRG3050CAT5.jpg
external image Conector.jpg
external image Conector.jpg


Si enumerem els fils:

1 Blanc – Taronja
2 Taronja
3 Blanc – verd
4 Verd
5 Blanc – Blau
6 Blau
7 Blanc – Marró
8 Marró

L'ordre estàndar de col.locació dels fils, sempre amb la petanya del connector cap avall, seria:

Estàndar 568-B: 1-2-3-5-6-4-7-8
Estàndar 568-A: 3-4-1-5-6-2-7-8
(corresponent aquests números a l'ordre indicat al cable de xarxa)

external image hilos_rj45_a.jpg
external image hilos_rj45_a.jpg
external image hilos_rj45_b.jpg
external image hilos_rj45_b.jpg

Esquema de posicionamient dels fils en los connectors RJ-45.

Connectors de gràfica:


external image cable_vga.jpg
external image cable_vga.jpg
external image conector_dvi.jpg
external image conector_dvi.jpg

A l'esquerra, un connector VGA. A la dreta, un connector DVI.

Els connectors de gràfica són els que permeten la transferència de dades de la sortida de la targeta gràfica del PC al monitor.

Aquests cables poden ser de dos tipus: els tradicionals VGA de 15 pins, o els nous digitals DVI.En l'actualitat, les targetes gràfiques de gamma alta solen portar només connectors DVI, però existeixen adaptadors DVI-VGA..

Conectores de audio:
external image cable_audio.jpg
external image cable_audio.jpg

Cable d'audio mascle-mascle

L'àudio es connecta mitjançant cables amb connectors de tipus Mini Jack, de 3,5 mm. Com hem vist a les connexions del PC,existeix un codi de colors segons el qual, la sortida de senyal dels altaveus és de color verd, i l'entrada de micròfon és de color rosa.
El audio se conecta mediante cables con clavijas del tipo Mini jack, de 3.5 mm.